Naar adaptief beheer van de kolganspopulatie

Nederland is een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor in het hoge noorden broedende ganzen en heeft daarmee een internationale verantwoordelijkheid voor hun instandhouding. Maar de ganzen veroorzaken ook schade voor de landbouw. De overheid probeert die schade te beperken door ganzen te concentreren in opvanggebieden, waarbij ook ganzen worden afgeschoten. Om door te rekenen welk effect afschot en verjaging op de populatieomvang hebben, wordt een populatiemodel ontwikkeld. Onderdeel daarvan is een ‘trekmodel’ waarmee de effecten van verjaging op het trekpatroon en broedsucces bepaald kunnen worden.   

Status: 
Afgerond
Partners: 

NIOO-KNAW, IWWR-RUN, Sovon

Opdrachtgevers: 

Faunafonds

Contact: 

Eelke Jongejans, Bart Nolet, Hans de Kroon, Hans Schekkerman