Kennisoverzicht populatie-ontwikkeling Wilde Eend, krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland en omliggende landen

Afnemende aantalsontwikkeling van enkele algemene eendensoorten in Nederland was aanleiding voor een verkennend onderzoek. De aantallen van de Wilde Eend nemen al geruime tijd af, zowel in de broedtijd als daarbuiten. Daarmee onderscheidt Nederland zich in ongunstige zin van andere Europese landen. De negatieve teneur contrasteert bovendien met de positieve ontwikkeling van een ecologisch nauw verwante soort, de Krakeend. Ook de in Nederland overwinterende aantallen Kuifeenden en Tafeleenden nemen af. Beide soorten zijn bij ons sterk afhankelijk van het netwerk aan Natura 2000-gebieden. Het is belangrijk om te weten of de oorzaken voor de gesignaleerde negatieve trends in Nederland liggen of daarbuiten.

In dit project wordt bestaande kennis betreffende Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend gebundeld. Op grond van beschikbare literatuur wordt per soort een ecologisch profiel geschetst en wordt ingegaan op de populatieontwikkeling in Nederland en het buitenland. Vervolgens worden factoren besproken die een rol kunnen spelen bij de populatieontwikkeling, zoals (veranderingen in) habitat, nestsucces, overleving, klimaat en jachtdruk (afschot, vangst). Gegevens over overleving van Wilde Eend en Krakeend (aan de hand van ringterugmeldingen) worden binnen dit project voor het eerst geanalyseerd.

Status: 
finished
Partners: 

Sovon, Vogeltrekstation

Financed by: 

Ministerie van Economische Zaken, BIJ12

Contact: 

Loes van den Bremer